Krīzes iespējas. Meditācija kā dzīves

Krīzes iespējas. Meditācija kā dzīves

Krīzes iespējas. Meditācija kā dzīves līdzsvarošanas māksla ❰Reading❯ ➿ Krīzes iespējas. Meditācija kā dzīves līdzsvarošanas māksla Author Lorenss Frīmens – Larringtonlifecoaching.co.uk Benediktie u m ka, Pasaules Krist g s medit cijas kopienas direktora Lorensa Fr mena un luter u m c t ja, teolo ijas doktora Jura Rube a kopdarba tap anu pamudin jusi nesen glob l kr ze un t s izrais Benediktie u m ka, Meditācija kā MOBI ô Pasaules Krist g s medit cijas kopienas direktora Lorensa Fr mena un luter u m c t ja, teolo ijas doktora Jura Rube a kopdarba tap anu pamudin jusi nesen glob l kr ze un t s izrais tais finan u strukt ru sabrukums Gr mata ir m in jums izprast m sdienu kr zi, kuras izrais tais banku krahs ir tikai viena no izpausm m, un pal Krīzes iespējas. Kindle - dz t saskat t, ka t iez m jaunu evolucion ro posmu cilv ka apzi as att st b atzi a dod iesp ju saskat t kr zes rad t s iesp jas Autori v las piev rst uzman bu praktiskajai medit cijai senai cilv ces gudr bas izpausmei k ce am uz person g s un soci l s harmonijas atjauno anu Ir j auj sevi pa emt pie rokas un j iespējas. Meditācija kā Kindle Ð m ina doties gar , klusuma piln medit cijas sv tce ojum Tad ikviens var s uzd vin t savai valstij vienu lab ku, ieciet g ku, paties ku, milo ku un gudr ku cilv ku L Fr mena tekstu no ang u valodas tulkojis K rlis ols Aigara Truhina dizains.


10 thoughts on “Krīzes iespējas. Meditācija kā dzīves līdzsvarošanas māksla

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *