Paperback ¾ Jantarové oči ePUB å

Paperback ¾ Jantarové oči ePUB å

Jantarové oči [Reading] ➽ Jantarové oči ➳ Vilma Kadlečková – Larringtonlifecoaching.co.uk Lidstvo nav zalo styky s planetou sse a za alo vyu vat tamn myceli ln technologie Zat m se sp n da ignorovat nep jemnosti, kter s sebou kontakt s teokratickou civilizac ssean p in kult vesm rn ch Lod Lidstvo nav zalo styky s planetou sse a za alo vyu vat tamn myceli ln technologie Zat m se sp n da ignorovat nep jemnosti, kter s sebou kontakt s teokratickou civilizac ssean p in kult vesm rn ch Lod , krvav lidsk ob ti ve jm nu Hmyz ho boha, sp ry nitro iln ch hub a ritu ln drogy, rozkl daj c lidskou v li Lucas Hildebrandt, kter jako vyslanec d v rn poznal tamn sv t, si ale dob e uv domuje, e Zem za n b t na sse z visl Proto hled s lu, kter by se mohla st t protiv hou ssensk moci Skute n ji nach z jen e je jin , ne p edpokl dal a cena, kterou za to on s m mus zaplatit, je krutRom nov s ga, odehr vaj c se vestolet na Zemi.


About the Author: Vilma Kadlečková

Is a well known author, some of his books are a fascination for readers like in the Jantarové oči book, this is one of the most wanted Vilma Kadlečková author readers around the world.10 thoughts on “Jantarové oči

 1. Bronislava Bronislava says:

  Galaktick s ga, ktor sa ned pusti z ruky z ucha A pokojne aj dvakr t po sebe Goodreads v zva 2018 93 a 98 do tan kniha Galaktick s ga, ktor sa ned pusti z ruky z ucha A pokojne aj dvakr t po sebe Goodreads v zva 2018 93 a 98 do tan kniha


 2. Tereza Matoušková Tereza Matoušková says:

  O tom, e si mus m prvn d l Mycelia po dit, jsem se rozhodla u v dubnu, kdy se mi poda ilo dostat se na p edn ku Vilmy Kadle kov o Argenitov m vesm ru Je tedy jasn , e jsem knihu otev ela napln na obrovsk mi o ek v n mi a mus m ct, e sv t houbov ch vl ken a u at ch mimozem an m nezklamal, i kdy je to vlastn jen pozvoln vod do d je Co m malinko zasko ilo, proto e jsem ekala uzav en samostatn funguj c p b h uvnit s rie a ono to po d nekon ilo Co znamen , e po dn h O tom, e si mus m prvn d l Mycelia po dit, jsem se rozhodla u v dubnu, kdy se mi poda ilo dostat se na p edn ku Vilmy Kadle kov o Argenitov m vesm ru Je tedy jasn , e jsem knihu otev ela napln na obrovsk mi o ek v n mi a mus m ct, e sv t houbov ch vl ken a u at ch mimozem an m nezklamal, i kdy je to vlastn jen pozvoln vod do d je Co m malinko zasko ilo, proto e jsem ekala uzav en samostatn funguj c p b h uvnit s rie a ono to po d nekon ilo Co znamen , e po dn hodnotit budu moci a po p t droze.Vedle Ko i ch noc je to asi jedna z nejosobit j ch a asi i nejlep ch esk ch knih, kter jsem za posledn dobu etla A Lucas je se sv m racion ln m p stupem a j zlivost jeden z nejsympati t j ch protagonist Hlub rozbor si nech m na sv j osobn blog, proto e tato kniha si malink popitv n ko zaslou Te ale ta hlavn v c Nev te n kdo, kdy vyjde dal d l D


 3. Rene Stein Rene Stein says:

  Zklam n P es ta v echna doporu en mi kniha p ijde jako velmi slab V c ne 3 hv zdi ky d t nemohu, proto e i dal d ly Duny od Briana Herberta spol, kter pova uju za slab odvar origin ln Duny a nehodnotil jsem je vysoko, maj zaj mav j p b h, v rohodn j postavy a sv t Mycelia se ani n hodou nebl propracovanosti a v rohodnosti uspo d n univerza v knih ch o Dun Zklam n P es ta v echna doporu en mi kniha p ijde jako velmi slab V c ne 3 hv zdi ky d t nemohu, proto e i dal d ly Duny od Briana Herberta spol, kter pova uju za slab odvar origin ln Duny a nehodnotil jsem je vysoko, maj zaj mav j p b h, v rohodn j postavy a sv t Mycelia se ani n hodou nebl propracovanosti a v rohodnosti uspo d n univerza v knih ch o Dun


 4. Nikola Bornova Nikola Bornova says:

  Za st se do Mycelia bylo docela obt n Ze za tku to toti p sob , jakoby se Vilma Kadle kov rozhodla zt it vstup do promy len ho sv te svoj knihy jak to jen lo dn vysv tlov n toho kdo je kdo, co je co, kde a kdy jsme Naopak na v s je jako oblak sp r vychrlena spousta zoufale nesrozumiteln ch sseansk ch jmen Mus te se prod rat hust m podhoub m d je bez jak hokoli pomocn ho vl kna, kter ho byste se mohli chytit.Nakonec jsem ale r da, e jsem kniho po prvn ch pades ti stran ch neod Za st se do Mycelia bylo docela obt n Ze za tku to toti p sob , jakoby se Vilma Kadle kov rozhodla zt it vstup do promy len ho sv te svoj knihy jak to jen lo dn vysv tlov n toho kdo je kdo, co je co, kde a kdy jsme Naopak na v s je jako oblak sp r vychrlena spousta zoufale nesrozumiteln ch sseansk ch jmen Mus te se prod rat hust m podhoub m d je bez jak hokoli pomocn ho vl kna, kter ho byste se mohli chytit.Nakonec jsem ale r da, e jsem kniho po prvn ch pades ti stran ch neodlo ila Postavy za aly dost vat obrysy, nau ila jsem se trochu rozezn vat chyln komplikovan slova ssean a n hle se p ede mnou rozev el velmi origin ln , zaj mav sv t, kter chci objevovat v dal ch knih ch a kter k m mu p ekvapen opravdu souvis se sv tem Vilmy knihy Na pomez Eternaalu, kterou jsem etla n kdy p ed dvaceti lety Knihu doporu uji a jen podot k m vydr te trochu krkolomn rozjezd Stoj to za to


 5. Vanda Vanda says:

  U n jak as se mi nestalo, abych jednu knihu etla dvakr t, t m m n po pouh m roce Jantarov o i se mi ale pod k i n jak dostaly a j vkro ila dvakr t do t e eky, abych k sv mu p ekvapen shledala, e je to po d stejn v born P em lela jsem, co se mi na Myceliu vlastn tak l b a tak n jak vid m, e je to prost sci fi p esn podle m ho gusta s b je n propracovan mi postavami, do kter ch je radost se v vat, inteligentn a nap nav z pletka, kter je z rove p ekvapiv a prom nliv U n jak as se mi nestalo, abych jednu knihu etla dvakr t, t m m n po pouh m roce Jantarov o i se mi ale pod k i n jak dostaly a j vkro ila dvakr t do t e eky, abych k sv mu p ekvapen shledala, e je to po d stejn v born P em lela jsem, co se mi na Myceliu vlastn tak l b a tak n jak vid m, e je to prost sci fi p esn podle m ho gusta s b je n propracovan mi postavami, do kter ch je radost se v vat, inteligentn a nap nav z pletka, kter je z rove p ekvapiv a prom nliv , p b h m sty krut up mn a lidsk , ale stejn tak i vtipn t m nevlezl m, p jemn m zp sobem v t knize nach z m snad v echno, o em a jak chci st A e je radost ji st, d ky


 6. Filip Filip says:

  4,5Kdybych nev d l, e je to esk , tak bych to tipl na n jak ho ost len ho zahrani n ho autora Do knihy jsem el s jist m odstupem, proto e jsem se tak trochu b l toho, co na m vlastn bude ekat Vilma Kadle kov m ale p eci jen p ekvapila opravdu poveden m a promy len m p b hem pln ho tajemn rasy ssean Se teno podtr eno, tohle se mi l bilo a nem u se do kat, a se dostanu k druh mu d lu 3


 7. Evikulik Evikulik says:

  Ako je to mozne ze v cechach sa najdu take uzasne autorky, ktore dokazu brilantne napisat takyto zaner Po naslouchacovi dalsia uzasna kniha z podla mna dost narocneho zanru Mam pocit, ze v tomto sme oproti cechom daleko daleko pozadu Ale autorke tlieskam, pocuvala som ako audioknihu a ta bola uzasne spracovana Tesim sa na pokracovania.


 8. Vít Kotačka Vít Kotačka says:

  Hm, mus m ct, e Jantarov o i jsou v born sci fi K dokonalosti a p t hv zd tomu leccos chyb , ale to nevad to hlavn je p b h ten funguje v born a originalita Nejsem takov znalec nru, ale spojen techno mystick civilizace a hub mycelium podhoub je velmi zaj mav a dr div.Propracovan re lie sse d vaj p b hu z 26 stolet spr vnou gotickou atmosf ru Zaj mav jsou tak n kter charaktery obl bil jsem si Lucase, Pinkert nu a Kam l Skoro v echny postavy maj bohat Hm, mus m ct, e Jantarov o i jsou v born sci fi K dokonalosti a p t hv zd tomu leccos chyb , ale to nevad to hlavn je p b h ten funguje v born a originalita Nejsem takov znalec nru, ale spojen techno mystick civilizace a hub mycelium podhoub je velmi zaj mav a dr div.Propracovan re lie sse d vaj p b hu z 26 stolet spr vnou gotickou atmosf ru Zaj mav jsou tak n kter charaktery obl bil jsem si Lucase, Pinkert nu a Kam l Skoro v echny postavy maj bohat ehm, opravdu bohatvnit n ivot, co jejich interakce rozs hle dokresluje Rom n se p kn nabaluje, jako sn hov koule a je velmi chytlav obratem, po do ten posledn str nky, jsem si koupil druh d l.Na druhou stranu, ur it v ci m drobn , zato vytrvale iritovaly Tak p edn , ty ob asn extempore, kdy jsem p em lel, jestli ta parodie je z m rn , nebo necht n To je dost koda, proto e to kaz jinak v born budovanou atmosf ru Mo n jsem star suchar, ale pokud tu o krvav ch lidsk ch ob tech na olt i, c t m se perplex, kdy o p r str nek d l naraz m na z m nu mystick ch pocit a zvracen zp soben zka en m ryb m fil Tak n kter postavy jsou dosti ploch , a schematick zat m t eba Fiona a vroucn se modl m k Akk tlixovi, aby pro n autorka v dal ch d lech nalezla n jak smyslupln uplatn n Proto e zat m m m podez en na vatu holt t ista str nek nen m lo S t m souvis asi nejv t v tka plazmov ly ov n OK, je to zaj mav n pad, ale pro to v prvn m d le zab r tolik m sta No, ka dop dn se t m na dal d ly a napjat ek m, kam mne to dovede r d bych dal n kter mu z p t ch d l hv zd pln po et Recenze Led pod k 2 Recenze P d do temnot 3


 9. Ondřej Puczok Ondřej Puczok says:

  Rychl shrnut Je to jin , velmi zaj mav a tiv , obstoj ale jen jako prvn d l cel s rieM m r d sci fi psan enami, proto e do knih krom t mat vesm rn ch lod , technologi a jin ch ras p in i sv j pohled na v c Jen e ve chv li, kdy se to m u t to knihy projevit, j vlastn nev m, zda se mi to opravdu l b Hlavn dv ensk postavy jsou velmi otravn velmi podobn m zp sobem a ta t et asi vlastn ek na po dn projeven se v dal ch knih chA p b h samotn Rozhodn ne k m, Rychl shrnut Je to jin , velmi zaj mav a tiv , obstoj ale jen jako prvn d l cel s rieM m r d sci fi psan enami, proto e do knih krom t mat vesm rn ch lod , technologi a jin ch ras p in i sv j pohled na v c Jen e ve chv li, kdy se to m u t to knihy projevit, j vlastn nev m, zda se mi to opravdu l b Hlavn dv ensk postavy jsou velmi otravn velmi podobn m zp sobem a ta t et asi vlastn ek na po dn projeven se v dal ch knih chA p b h samotn Rozhodn ne k m, e se mi kniha nel bila, ale n kdy v jej ch 80 % jsem si uv domil, e se vlastn nic moc nestalo a jde jen o p edstavov n hrdin , jejich motivac a historie Cel d j by se pak dal p evypr v t v n kolika v t ch Nemluv o tom, e samotn prokous n se do sv ta Argenitov ho vesm ru je ze za tku podobn , jako studium sse Plno nov ch term n kter se na lov ka enou bez ladu a skladu Jejich po dn vysv tlen nikdy nep ijde j si musel ud lat studijn p lhodinku na str nce autorky a na n jak p edstaven alespo odkaz na z konitosti vesm ru lov k naraz a ke 40 % knihy Podivuhodn Ka dop dn nem u ci, e by m ten nebavilo Bavilo Vrh m se tak rovnou na druh d l


 10. Petr Čapek Petr Čapek says:

  Pro v echny fanou ky kvalitn sci fi jsou Jantarov o i naprostou nutnost Pro ten e kte tomuto nru tolik nefand jde jist o velmi zaj mav vod do tohoto sv ta Proto e, celkov univerzum tak jak ho Vilma Kadle kov vystavila, budete v esk fantasy a sci fi literatu e hledat opravdu dlouho.4,5 5http pcapek.blogspot.cz 2013 09 vil Pro v echny fanou ky kvalitn sci fi jsou Jantarov o i naprostou nutnost Pro ten e kte tomuto nru tolik nefand jde jist o velmi zaj mav vod do tohoto sv ta Proto e, celkov univerzum tak jak ho Vilma Kadle kov vystavila, budete v esk fantasy a sci fi literatu e hledat opravdu dlouho.4,5 5http pcapek.blogspot.cz 2013 09 vil


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *