↠ Saumyalokaya PDF/EPUB å

↠ Saumyalokaya PDF/EPUB å


Saumyalokaya [PDF / Epub] ✅ Saumyalokaya Author සුනේත්‍රා රාජකරුණානායක – Larringtonlifecoaching.co.uk Best E Book, Saumyalokaya By සුනේත්‍රා රාජකරුණානායක This is very good and a main topic to read, the readers are very amazed and always take inspiration from t Best EBook, Saumyalokaya By සුනේත්‍රා රාජකරුණානායක This is very good and a main topic to read, the readers are very amazed and always take inspiration from the contents of the book.

  • Saumyalokaya
  • සුනේත්‍රා රාජකරුණානායක
  • Sinhala; Sinhalese
  • 15 September 2014
  • 9789556719369

3 thoughts on “Saumyalokaya

  1. Maliththa Maliththa says:

    I believe there were a string of books soon after the end of the war focusing on racial harmony and highlighting the fact that racism is purely a construct of society Amongst such books I read this was the only book that touched my heart Sunethra pushes us to remember we know but tend to suppress our knowledge of that the war was not just two armed groups pointing guns at each other The cast were many and how the ripples sunk toppled swayed them were unimaginable In the war who were the bad guys? Who were the good guys? Who decided which was which? Would you believe differently if you were born to a different family? I have my own opinions for most these uestions and probably Sunethra does too but the book doesn’t carry any It only portrays us a picture A picture with such minute details that were lost to us while living through the warTo me it was a book about children youth families love trust friendships in short everything that I value and wonder about Many a times I had to wipe down a lonely tear and swallow the sting in my throat Especially after the little poems

  2. Hashi R Hashi R says:

    Beautifully written heart wrenching story

  3. Dilly Dilly says:

    ඇත්තටම මුල්ම ටික කියවන්න මට හරිම කම්මැලි හිතුණා දෙපාරක්ම කියවන එක නතර කළත් එක්ක ඒත් ටිකක් කියවගෙන යද්දි සුනේත්‍රාගේ සුපුරුදු රටාවට එද්දි තමයි සහනයක් දැනුනෙ සහ කියවන්න අසාවක් හිතුණෙ ඒත් කතාව දිග්ගස්සලා වැඩියි කියලයි හිතුණෙ කතාවෙ අවසානයට එනකොට නම් කතාව ඉවර කළා ඉක්මන් වැඩියි කියලා හිතුණට මුල් ටිකේ කතාව ඕනෙවට වඩා දිග වැඩියි කියලයි හිතුණෙ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *