Blogos mergaitės dienoraštis Epub ´ Blogos

Blogos mergaitės dienoraštis Epub ´ Blogos


10 thoughts on “Blogos mergaitės dienoraštis

 1. Nora|KnyguDama Nora|KnyguDama says:

  Tai pirmoji mano pa intis su Kristinos Gudonyt s k ryba, ta iau vos pasidalinau su skaitytojais, jog gavau i knyg , mane u pl do inut s su klausimu Kod l tik dabar Ne inau kaip pra iopsojau jos knygas paauglyst je, ta iau perskai iusi i galiu pasakyti, kad d l to tikrai labai gaila Atvirai sakant, nesitik jau, jog knyga man patiks, bet net b dama toli gra u ne paaugl m gavausi ir d iaugiausi neperspaustu, neu tamsintu ir aktualiu jaunimui tekstu Ta iau kuo nesistebiu, tai visais ap Tai pirmoji mano pa intis su Kristinos Gudonyt s k ryba, ta iau vos pasidalinau su skaitytojais, jog gavau i knyg , mane u pl do inut s su klausimu Kod l tik dabar Ne inau kaip pra iopsojau jos knygas paauglyst je, ta iau perskai iusi i galiu pasakyti, kad d l to tikrai labai gaila Atvirai sakant, nesitik jau, jog knyga man patiks, bet net b dama toli gra u ne paaugl m gavausi ir d iaugiausi neperspaustu, neu tamsintu ir aktualiu jaunimui tekstu Ta iau kuo nesistebiu, tai visais apdovanojimais skirtais ra ytojai ir jai siun iama ir ai kiai rodoma skaitytoj meile Kotrynai penkiolika ir ji tikr tikriausia paaugl ne visada klauso, visada turi nuomon , da nai jau iasi nesuprasta, o dar da niau pykstasi su nami kiais Po nekuklaus barnio su mo iute pas kuri gyvena, mergait atsikrausto gyventi pas meninink mam , kuri ir nauj meil netrukus sitaiso Kotrynos gyvenimas jai pa iai atrodo nepaken iamas negali elgtis kaip nori, veikti k nori, atrodyti kaip nori, o dar ir prisigalvoti melai ki a koj Per vien sud ting , ta iau i bandym kupin vasar , Kotryna apie gyvenim ir s in su ino daugiau nei per visus penkiolika savo met , gauna daugiau pamok nei dav eima ar mokytojai.Labai gerai ir taigiai para yta knyga paaugliams Labiausiai man patiko, kad ra ytoja nesuk l dirbtinumo jausmo, kur da nai jau iu skaitydama lietuvi autori knygas vaikams ar paaugliams Ji nenaudojo mandr odeli , kuri paaugliai irgi nenaudoja, bet kas antras ra ytojas sivaizduoja, jog taip yra Ji nenutamsino viso teksto, nepavert jo depresyve hiperbolizuotai nesuprasto jaunuolio istorija, neband surinkti vis sivaizduojam jaunimo problem ir paki ti po Kotrynos stogu, nenor jo tikti visokiems u lygyb ir santarv kovojantiems Tai kasdieni ka, gyvenimi ka, su iek tiek humoro, su iek tiek nuotyki knyga, kurios mano li desiui netur jau paauglyst je Galb t ji kam nors jau atrodys nebeaktuali iandienos laisvi , technologij ir fantastikoje paskendusi moni pasaulyje, bet man toks paprastas, emi kas ir be dideli dram para ytas tekstas atrodo labai jaukus ir artimas


 2. jarmale. gyte jarmale. gyte says:

  Svarbiausi knygos veik jai Kotryna mai taujanti, nekantri ,neklausanti suaugusi , da nai meluojanti, turinti savo nuomon , greitai siaudrinanti paaugl Kotryna neturi daug draug , nes su visais labai greit susipyksta.Turi blog pro i , vienas i j r kymas Jos t vai i siskyr , Kotryna gyveno pas mo iut Valerij.Mama tapytoja, labai r pestinga, nuo irdi, besir pinanti mama Da nai neranda bendros kalbos su Kotryna, bet ji tikrai stengiasi b t gera mama.El labai draugi ka, nuo irdi, atv Svarbiausi knygos veik jai Kotryna mai taujanti, nekantri ,neklausanti suaugusi , da nai meluojanti, turinti savo nuomon , greitai siaudrinanti paaugl Kotryna neturi daug draug , nes su visais labai greit susipyksta.Turi blog pro i , vienas i j r kymas Jos t vai i siskyr , Kotryna gyveno pas mo iut Valerij.Mama tapytoja, labai r pestinga, nuo irdi, besir pinanti mama Da nai neranda bendros kalbos su Kotryna, bet ji tikrai stengiasi b t gera mama.El labai draugi ka, nuo irdi, atvira mergina Ji pastojo penkiolikos met , buvo vis teisiama, bet i liko stipri ir geranori ka Gyvena viena.Senut Kazimiera Kotrynos geriausios draug s slaugoma senut I kalbinga, gera, draugi ka, maloniai bendraujanti, kartais pajuokaujanti.Veiksmas vyko pas mam , El arba senut Kazimier namuose Vasara nuo bir elio 15 dienos iki liepos 20.Knygos tema Pasaulis paauglio akimis.Kotryna susipykusi su t iu nusprend pagyventi pas mam Begyvendama pas mam ji apsimelavo prie drauges ir mamos irdies draug , kad yra n ia Mama bei jos draugas nusprend i si sti Kotryn sveikatingumo stovykl Nidoje Kotryna susitiko su savo sena drauge Elvyra Ele ir susitar , kad vietoj Kotrynos Nid va iuot ji, o Kotryna pas Ele pagyvent namuose Kol Kotryna gyveno pas El , ji prad jo dirbti pas vien senut kaip slaugytoja Kotryna be galo suart jo su senute, bei atrado savo ger j pus.Pagrindin mintis Neskub ti u augti ir vertinti aplink supan ius monesCitatos Staiga mane ap m ka koks nesuprantamas azartas, u simaniau tr ks ply i tempti t viskuo nusivylusi senien dienos vies Kotryna i sived pirm kart ilg laik lauke nebuvusi senut lauk ir padar j be galo laiminga Vos engiau, t vas atsiv d j s kirto tok antaus , kad ma a nepasirod Po io vykio Kotryna persik l gyventi su mama Kotryna labai nesutar su t vu, jis prie j k l rank , vadino visokiomis baisiomis pravard mis Mergait nem go mo iut s i t io pus s Tarp m s nekant, vietoj led geriau b t ir man nupirkusi cigare i , nes po tos psicholog s velni kai nor jau r kyti Kotryna tur jo didel priklausomyb cigaret ms, bei kartais i gerdavo alkoholio.Knyga para yta dienora io forma Labai lengvai ir greitai skaitoma Mane knyga nuvyl , nes nebuvo jokios pagrindin s kulminacijos ir atomazgos Buvo labai laisvai para yta, dienos viena nuo kitos per daugiausiai nesiskyr Mano nuomon gale knygos pager jo, nes buvo daugiau veiksmo i knyg si lau perskaityti paaugliams, o ypa j t vams, kad b t lengviau perprasti paauglio m stym ir elges


 3. Martyna Mituzaitė Martyna Mituzaitė says:

  WoW, labai gera knyga, i ties domi pagrindin veik ja ir aplinkui j esantys mon s Manau, knyga puikiai parodo, kas gali nutikti, kai atsiduri mel labirinte, i kurio, rodos, n ra i jimo.


 4. Eglė Ramoškaitė Eglė Ramoškaitė says:

  Kadangi nesu literat ros kritik , o ir i silavinimo ioje srityje neturiu, negaliu vertinti k rinio pagal tai, kaip jis atrod 2009 met viesoje, kai knyga buvo pripa inta geriausia metuose, skirta paaugliams, kai lietuvi knyg ios am iaus kategorijos mon ms nelabai dar ir buvo Kaip ir visos K Gudonyt s knygos, i para yta gra iai, palie iamos pa eid iam visuomen s sluoksni problemos seno ir ligoto vieni o mogaus, besilaukian ios paaugl s, i siskyrusi eim gyvenim ir kitos Visada Kadangi nesu literat ros kritik , o ir i silavinimo ioje srityje neturiu, negaliu vertinti k rinio pagal tai, kaip jis atrod 2009 met viesoje, kai knyga buvo pripa inta geriausia metuose, skirta paaugliams, kai lietuvi knyg ios am iaus kategorijos mon ms nelabai dar ir buvo Kaip ir visos K Gudonyt s knygos, i para yta gra iai, palie iamos pa eid iam visuomen s sluoksni problemos seno ir ligoto vieni o mogaus, besilaukian ios paaugl s, i siskyrusi eim gyvenim ir kitos Visada skaitydama tokias knygas bandau suprasti, kod l pasirenkami tokie veik jai, kuri gyvenimus sijausti yra sud tinga i knyga, kaip ir dauguma lietuvi autori k rini paaugliams, man nebuvo tas skaitinys, kur paneriu ir gyvenu jame tai buvo dar viena istorija, kuri perskai iau d l paties perskaitymo fakto, kuri yra puikus lietuvi kumo pavyzdys literat roje ir kuri, mano manymu, ka in ar patenkint iuolaikinio skaitan io paauglio poreikius


 5. Mikke Mikke says:

  taigi, paaugli ka knyga.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Blogos mergaitės dienoraštis ➥ [Epub] ➟ Blogos mergaitės dienoraštis By Kristina Gudonytė ➯ – Larringtonlifecoaching.co.uk Knygos heroj mai taujanti met Kotryna Ar ji i ties bloga mergait Kotryna nuolat meluoja, da nai pasiklysdama savo fantazijose, nuolat pykstasi su artimaisiais Nor dama atkreipti draugi d mes , ji aps Knygos heroj mai taujantimet Kotryna Ar ji i ties bloga mergait Kotryna nuolat meluoja, da nai pasiklysdama savo fantazijose, nuolat pykstasi su artimaisiais Nor Blogos mergaitės PDF or dama atkreipti draugi d mes , ji apsiskelbia esanti n ia, bandydama prasimanyti pinig , sivelia paini kriminalin istorij , ji b ga i nam , atsitiktinai vaidina teatre ir netik tai susiduria su tikra, nesuvaidinta tragedija artimo mogaus mirtimi Heroj s akimis autor puikiai atskleid ia suaugusi j portretus, apnuogindama j ego maik iai, su kand ia paaugli ka ironija Kotryna savo dienora tyje pasakoja apie j silpnybes, kuri vaikai tur t nepasteb ti, da nai i kreiptus tarpusavio santykius Heroj s vienme iai, pa m rankas Blogos mergait s dienora t ir pab g nuo suaugusi j , roman sukramtys per vien nakt Nor jau para yti istorij apie tai, kaip i paaugli mes pama u tampame suaugusiaisiais, kaip kei iam s ir kas mumyse skatina t kait , ra o scenarij autor , ra ytoja ir re isier K Gudonyt i knyg pirmiausia tur t perskaityti suaugusieji, kad prisimint , kad patys karstydavosi med iais, kraustydavo mamos pinigin , sikniaub pagalv velniop si sdavo savo gimdytojus ir sugeb davo visiems sukelti begal problem Knyga pad s atsikvo ti iems neseniai buvusiems paaugliams, kurie tap pavyzdingais t vais reikalauja i savo vaik nesuprantamo, svetimo ir ne manomo dalyko gyventi ir m styt kaip jie.

  Blogos mergaitės dienoraštis Epub ´ Blogos apnuogindama j ego maik iai, su kand ia paaugli ka ironija Kotryna savo dienora tyje pasakoja apie j silpnybes, kuri vaikai tur t nepasteb ti, da nai i kreiptus tarpusavio santykius Heroj s vienme iai, pa m rankas Blogos mergait s dienora t ir pab g nuo suaugusi j , roman sukramtys per vien nakt Nor jau para yti istorij apie tai, kaip i paaugli mes pama u tampame suaugusiaisiais, kaip kei iam s ir kas mumyse skatina t kait , ra o scenarij autor , ra ytoja ir re isier K Gudonyt i knyg pirmiausia tur t perskaityti suaugusieji, kad prisimint , kad patys karstydavosi med iais, kraustydavo mamos pinigin , sikniaub pagalv velniop si sdavo savo gimdytojus ir sugeb davo visiems sukelti begal problem Knyga pad s atsikvo ti iems neseniai buvusiems paaugliams, kurie tap pavyzdingais t vais reikalauja i savo vaik nesuprantamo, svetimo ir ne manomo dalyko gyventi ir m styt kaip jie."/>
 • Paperback
 • 223 pages
 • Blogos mergaitės dienoraštis
 • Kristina Gudonytė
 • Lithuanian
 • 24 December 2018

About the Author: Kristina Gudonytė

Kristina Gudonyt ra ytoja G li dvaras , Blogos mergait s dienora tis , Ida i e li sodo , spektakli , populiari televizijos Blogos mergaitės PDF or film scenarij autor ir re isier , aktor , dailinink Blogos mergait s dienora tis m buvo pripa intas geriausia knyga paaugliams, Ida i e li sodo aisiais m K Gudonytei u talenting k ryb vaikams ir paaugliams, u taig intelektualin ir psichologin turin , u jautrum gimtajai kalbai buvo paskirta vietimo ir mokslo ministerijos steigta Vaik literat ros premija.