Kinyas ve Kayra PDF ✓ Kinyas ve ePUB ↠

Kinyas ve Kayra PDF ✓ Kinyas ve ePUB ↠

Kinyas ve Kayra [Read] ➳ Kinyas ve Kayra By Hakan Günday – Larringtonlifecoaching.co.uk Hi uykum yok Hi uyuyam yorum Domuz gibi i iyorum Ama g zlerimi kapal bile tutam yorum Sabaha be saat var Annemi d n yorum Nerededir imdi Aynada kendime bak yorum bazen Ve tek kelime etmesem bile v cud Hi uykum yok Hi uyuyam yorum Domuz gibi i iyorum Ama g zlerimi kapal bile tutam yorum Sabaha be saat var Annemi d n yorum Nerededir imdi Aynada kendime bak yorum bazen Ve tek kelime etmesem bile v cudum ya ad klar m , hayattan ne anlad m anlatmaya yetiyor Sa omzuma kendi izdi im kelebek, be enmedi im i Kinyas ve ePUB ↠ in zerine att m arp i areti ve alt nda ayn kelebe in bir Japon taraf ndan ok daha iyi i lenmi i Sol dirse imin iki parmak yukar s ndaki kur un yaras Bileklerimdeki otuz d rt diki Medeniyeti bir aralar, herkes gibi yalad m kan tlayan apandisit ameliyat m n izi Ve s rt m kaplayan, Tanr n n y z Bilmiyorum H zl ya ad m Ama gen lmekten ok, h zl ya ad m Ancak hayattay mKayra, bir g n bana Mutsuzlu una hi bir are aram yorsun demi ti.


10 thoughts on “Kinyas ve Kayra

 1. Özlem Güzelharcan Özlem Güzelharcan says:

  Eger basima bir sey gelmeyecekse itiraf etmem gerek ben bu kitabi sevmedim, hem de hic 200 kusur sayfasini okuyacak kadar dayanmistim halbuku cunku AZ gibi Turk edebiyatinin gelmis gecmis en iyi kitaplarindan birini yazan adamin, Hakan Gunday in ilk romaniydi bu, hem de herkesin cok sevdigini gordugum, surekli yeni baskisi yapilan. Hayal kirikligi icinde daha fazla devam edemeden yarisinda birakiyorum kitabi cunku 15 yasinda degilim Eger olsaydim, belki bu her paragrafta olum den bahseden Eger basima bir sey gelmeyecekse itiraf etmem gerek ben bu kitabi sevmedim, hem de hic 200 kusur sayfasini okuyacak kadar dayanmistim halbuku cunku AZ gibi Turk edebiyatinin gelmis gecmis en iyi kitaplarindan birini yazan adamin, Hakan Gunday in ilk romaniydi bu, hem de herkesin cok sevdigini gordugum, surekli yeni baskisi yapilan. Hayal kirikligi icinde daha fazla devam edemeden yarisinda birakiyorum kitabi cunku 15 yasinda degilim Eger olsaydim, belki bu her paragrafta olum den bahseden ergen edebiyatindan hoslanabilirdim bir nebze, belki Ama bu sonu nedense uc nokta ile biten kuralli cumlelerle dolu yasamaktan, tum anlilardan nefret ediyorum Hayat cok b..tan, olmek istiyorum, lanet olsun Ama olemiyorum, nasil olsem acaba li paragraflar beni edebi olarak hic ama hic beslemiyor, cunku bu anlamsizca keder yuklu, tek yonlu karakterlerin dunyasi artik ilgimi cekmekten cok uzakta.Saniyorum ki Hakan Gunday bu ilk romaninda icindeki butun kini, huznu, yalnizligi herkese haykirmak istemis 500 sayfada, iyi de yapmis, burda bir sorun yok ama keske icine biraz mizah, biraz yaraticilik katsaymis hikayenin de biz her sayfada ayni cumleleri okuyup durmasaymisiz Bkz Kaybedenlerin hikayesini yaraticilik, edebi lezzet ve sinizmin doruklarida anlatan ve ders olarak okutulmasi gereken Tutunamayanlar Oguz Atay Maalesef iyi, lezzetli edebiyat demek karakterlerin paragaflar boyu kendi kendilerine konustugu, hayati ve herkesi genelledigi, kategoriledigi ve buyuk laflar ettigi bir sey degil benim icin iyi ki Orhan Pamuk, Oteki Renkler de Tutunamayanlar icin soyle diyordu ki t rl O uz Atay okuru vard r 1 Ah can m Selim duyarl na ilgi duyan k lt r ve melodram d k n okur 2 Bat d nya bat sinizmini seven alayc okur Ben ikinci tak mdan m ve birincilerin O uz Atay dan pek bir ey anlad klar n sanm yorum Orhan Pamuk un son cumlesindeki iddia ve kararliliga sahip miyim, emin degilim ama Ah Canim Selim cilerin bu kitabi seveceklerini dusunuyorum Son olarak. AZ i edebi acidan oyle begendim ve sevdim ki, galiba her Gunday kitabini onla karsilastirma hastaligina yakalandim Sofradaki en lezzetli yemegi en once yemeye baslamak gibi, sonrasi hep daha az


 2. Oguz Akturk Oguz Akturk says:

  Gelirleriyle ocuklara kitap hediye etti im YouTube kanal mda en g zel 5 Hakan G nday al nt s n yorumlad m ncelememin daha detayl ve kitapla ilgili izimler i eren hali i in blog uma bakman z neririm vitae Ya am n ama s zl , hayat n bo lu u, ya am b kk nl , hayattan usanma anlamlar na gelebilen Latince bir s z be i Kayra n n Zippo akma nda yazan bu s z be i b t n romana ve karakterlerine k tutabilece Gelirleriyle ocuklara kitap hediye etti im YouTube kanal mda en g zel 5 Hakan G nday al nt s n yorumlad m ncelememin daha detayl ve kitapla ilgili izimler i eren hali i in blog uma bakman z neririm vitae Ya am n ama s zl , hayat n bo lu u, ya am b kk nl , hayattan usanma anlamlar na gelebilen Latince bir s z be i Kayra n n Zippo akma nda yazan bu s z be i b t n romana ve karakterlerine k tutabilecek bir bek asl nda.Kitapta sosyolojik y nden harika ele tiriler bulunmakta Sorgulamayan insanlara bir sava a m kitap neredeyse Ya am ararken say s zca l mle kar la m insanlar n b kk nl n n kitab sanki ncelikle Yeralt Edebiyat n n T rkiye deki bir temsilcisiyle tan t m i in Hakan G nday la gurur duyuyorum, son zamanlarda en ok etkilendi im kitaplardan biri oldu Kinyas ve Kayra, haliyle ben de ok doldum anlatmak istediklerim i in Devrikle ti c mlelerim bile onun y z nden Yeralt Edebiyat ndan biraz bahsetmek gerekirse baz ki ilerin b yle romanlar sevmemesini anlayabilirim nk size duymak istediklerinizi anlatmaz bu t r romanlar, ka maya al t n z, toplum i erisinde g rmek, duymak ve konu mak istemedi iniz her t rl konuyu edebiyat n bu t r nde bulabilirsiniz E er Whatsapp taki maymundan biriyseniz okumay n bu kitab Sonu olarak, tam bir maymun kesildi iniz edebiyatt r diye nitelendirebiliriz Yeralt Edebiyat n Kayra y uzun sa lar ndan, uzun b y klar ndan ve zihniyle verdi i o etin sava ndan, Kinyas ise mermi izlerinden, d vmelerinden ve v cudundaki izlerle ters orant l bir ekilde st nde duran cezbedici kafas ndan, her ikisini tan mak istersek de doymak bilmeyen u kurlar ndan tan yabiliyoruz asl nda Kinyas ve Kayra adlar n n bu y zden her harflerinin dahi ok de erli oldu unu d n yorum.Yeralt Edebiyat n ger ekten de yerin alt nda ge en bir edebiyat t r olarak d nebiliriz asl nda Bundan dolay da roman n ba lar nda Kayra n n uykucu olmas zelli inden dolay ve Kinyas n beyninin kmazlar nda volta atmas ndan ve uykusuzlu undan dolay Kinyas n Kayra dan daha da derinlerde ve yerin daha da altlar nda oldu unu d nd m ister istemez nk Kinyas n d nceleri ilk ba ta benim i in Yeralt Edebiyat n n o karanl k yap s na daha uygun geliyordu Bu nedenle onu daha fazla a a larda, derin d ncelerde ve Kayra dan daha d nceli g r yordum Bununla beraber yukar da olmak isteyenlerin de il, a a t rmananlar n edebiyat yd Yeralt Edebiyat.Ba larda Kayra n n realizmi, Kinyas n ise s rrealizmi temsil etti ini d n yordum Kayra uyumay seviyordu, Kinyas uyumamay seviyordu Kayra yalanc ve ikna ediciydi, Kinyas g nahkard ve cesurdu Ama bu kar tl klard onlar bu kadar da yak n yapan Kar tl klara ra men ikisi de hayat ve kendilerini kar lar na kan her olay s ras nda sorguluyordu, hem de l m ne Bu y zden kitapta bir paragraf kitab n konusuyken di er paragraf harika al nt lar n bulundu u bir paragraf oluyordu En sevdi im eylerden biri olarak, bizim de g nl k hayatlar m zda her g n yapt m z ve iki karakterin de bulu tu u ortak noktalardan biri olarak kar lar ndaki insanlara asl nda ok ey demeye al p fakat sonra vazge ip de onlar demeyip, kar lar ndaki insanlar n tam da duymak istedi i eyleri demeleriydi te biz de bunu yakla k olarak her g n yap yoruz, evet, her g n Her g n kar m zdaki insanlara onlar n duymak isteyece i eyleri s ylemek zorunda gibi hissediyoruz Kayra n n 250 sayfada dedi i gibi yaln z kalabildi i ve bedeninin evresinde y llar boyu in a etmi oldu u beynine ait bir yaln zl k katedrali vard Bunun tersine Kinyas n ise art k fazla say da insanla etkile ime ge mekten olu mu bir insan kalabal katedrali vard resmen Kinyas ve Kayra genel olarak beyinleriyle telekinezi yoluyla konu uyorlard sanki, bazen ayn bizlerin yapt gibi kili bir araya gelince neredeyse hi konu muyorlard fakat ak llar ndan esas ge enler g nl k hayatlar m zda ba ka insanlarlayken d nd m z eyler kadar e it e it ve daha ger eklerdi Ayr bir parantez olarak, 540 sayfal k romanda Alp ad nda kendisine sadece 4 sayfa verilmi karakterin ge ti i k s mdaki hikayeyi arada a p a p okuyorum S rf bu Alp adl karakterin ya ad eylerden bile m kemmel kitaplar yaz l r, m kemmel filmler ekilir diye d n yorum Ger ekten harika bir hayalg c ncelememin bundan sonraki k s mlar spoiler i erebilir, kitab okumayanlar ya da okumay d nenler incelememin devam n okumasa daha iyi olur kendileri i in Bu romanla ili kilendirdi im ark lardan ilki Y zy zeyken Konu uruz Kalabal k adl ark Kayra n n Yolu nun son sayfalar nda hissetti im ve Kayra n n beynindeki zihinsel kalabal a tam olarak oturan s zleri var bence Ayr ca Kinyas n Yolu nda Kinyas n d n t son hal olarak ka amad fiziksel kalabal ktan dolay alt milyar s radan insandan birine d n t i in de bu ark akl ma geldi Kalabal k kalabal k evin i i, ka amad k ka amad k bir g n i in, izin ver sana gelim ben Ger ekten de Kayra, Kinyas n beynine ziyarete gitmek istiyordu Kinyas da Kayra n nkine Romanla ilgili ili kilendirdi im ark lardan ikincisi romanda bir ka yerde ad ge en Alpha Blondy adl grup Ben bu grubu dinlemeyi zaten ok seviyordum ve romanda ad n n ge ti ini g r nce a rmakla birlikte ok sevindim adl ark s n Kinyas ve Kayra y okudu unuz s rada Afrika n n s ca n ve reggae ruhunu hissederek de dinlemenizi tavsiye edebilirim Romanda her iki yolun sonuna giderken ba ta demi oldu um Kinyas ve Kayra n n yerin altlar ndaki yerleri de i mi ti Kayra, Kinyas n st nde uyuyorken zamanla yeralt na ini e ge erek zihinsel l m ne do ru sonsuz bir yol alm t nk 205 sayfada onun da dedi i gibi En derini ayn zamanda da en y kse idir hayat n Kinyas ise tam tersine ba ta Kayra n n alt nda beynindeki d nsel paranoyalar ve uykusuzlu uyla birlikte voltalar at yorken yerin alt ndan kafas n karmaya karar vermi ti ve d nyan n alt milyar s radan insan ndan biri haline gelmeyi tamamen kendisi istemi ti Asl nda kendi dedikleri gibi, Kayra yazarak ve zihniyle kendi ayd nl olan zihinsel l m ne ula m t Kinyas ise s radan insanlar n aras na kar arak ve Kinyasi zelliklerini kaybederek kendi ayd nl na ula m t Onun i in Kayra n n zamanla beynindeki bilgiler u arken, Kinyas kendine gereksiz de olsa s r s yle s radan bilgi sokuyordu Bu hayatta herkes Kayra ya da Kinyas tan biri olabilir stediklerimizi sorgulamal y z her g n stedi imiz ve ama lad m z l m e idi zihinsel l m m yoksa fiziksel l m m diye sormal y z kendimize.E er buraya kadar okuduysan bil ki seviliyorsun, keyifli okumalar dilerim


 3. ilknur a.k.a. iko ◬ ilknur a.k.a. iko ◬ says:

  hayat m n i ine mi s t yoksa hayat m m kurtard , bilmiyorum ama kaybolmaya ba lad ysan z ve art k halk aras nda da tuhaf diye an labilecek k vamdaysan z, tabi ya n z k kse, 21den sonra ok da bi etkisi olaca n sanm yorum, ba lamay n z adsfasdfasdfancak benim a mdan emin oldu um bir ey var okuyanlar aras nda, kinyas ile kayra aras nda tercih yapanlar var, g nday a sorunca ben aralar ndaki ve yim demi lakin ben y n m kayra ya d n k kollar m ona uzat lm bir haldeyken ayaklar m v hayat m n i ine mi s t yoksa hayat m m kurtard , bilmiyorum ama kaybolmaya ba lad ysan z ve art k halk aras nda da tuhaf diye an labilecek k vamdaysan z, tabi ya n z k kse, 21den sonra ok da bi etkisi olaca n sanm yorum, ba lamay n z adsfasdfasdfancak benim a mdan emin oldu um bir ey var okuyanlar aras nda, kinyas ile kayra aras nda tercih yapanlar var, g nday a sorunca ben aralar ndaki ve yim demi lakin ben y n m kayra ya d n k kollar m ona uzat lm bir haldeyken ayaklar m ve bacaklar m ve yollar m kinyas a gitti, kayra olurken kinyas n benzerine d n t m, bundan eminim i te.bi de bunu dedim nk , bahsi ge ti i gibi herkeste bir gereksiz tercih aray var, illa birisi olmak zorundalarm gibi, sanki okuyan herkes t pk o beyne sahiplermi gibi ve t pk ger ek hayatlar nda da onlar nki ile birebir ayn davran yorlarm gibi o kadar deliyim ben bile iddia edemem bunu sdfasdft rkiyede yeralt edebiyat derseniz evet, bu heriftir yani protest fakir mahalle ocu u ndan teye ge meyen emrah serbes in kitaplar n cemiyette kurcalam t k, iki y l kadar okudu um ot dergide s rekli yaz yor zaten yeralt ed yap yor olarak de erlendirildi i bir camiyada, g nday a ilk kitab i in haks zl k ediliyor yemin ederim ki, g nday n bu kitab n anlams z bulanlar, zellikle az dan ba ka kitab n sevmeyenler, gidin bak n ki isel geli im kitaplar ve bunlara benzer ucuz roman e serbes, g birsel, a kulin vb okuyan tipolojideki okurlar az okumad m, ama biliyorum YERM YORUM, sadece fark anlaman z talep ediyorum sizden ve bahsetti im gibiyseniz okumay n diyorum bi de ya n z b y kse veya b y k de il de hani art k hani ele ini elemi asm tatl m tatl t m ini k monotonlu un saadetinde y zen bi hayat n z varsa okumay n kitab n eksi i var, evet.kitapta sa mal k da var, evet.kitapta felsefe, edebiyat, psikoloji, ve di er t m kahrolas sosyal bilimleri kast n hissetti iniz yerler var, evet.diyebilirim ki, g nday i indeki AMA bi ok v len yazar n yazamad c mleleri de yazm t r unu da unutmamak laz m, iki dangala n a z ndan yaz l yor kitap, yani iki dangalak yaz yor, orhan pamuk de il asdfasdf.ni in okunmal manyaksan z ve b km san z ve tribe girmi seniz drug effect without drug.ayr ca kitap da kitap karakterleri de size fkeli ve isyankar ve sorumsuz gelebilir ama asl nda zg n ve kaybolmu ve aptallar ve hepsinden g zeli, katiyen bir nedene b rak lm olmamas bunun asla bir nedeni yok kitab defalarca ara ara okudum, arada a ar bir ka paragraf okurum d ncelerim de i medi ve hala sorumun cevab n alamad m hayat m n i ine mi s t , hayat m m kurtard hi bir ey yok xoxoiko


 4. Arzu Arzu says:

  Yazar n ilk kitab Lisedeyken ba lam 24 ya nda tamamlam diye ok a vg alan oysa ne kurgusu ne de dili oturmu bi metin..Ger ekten yazar n kalemindeki geli imini takip edebiliyorsunuz roman boyunca ancak bu iyi bi ey mi tart l r. Bir yazar n ayn kitap i inde sa a sola yalpalayan, duvarlara vurarak yolunu bulmaya al an geli imden ziyade farkl kitaplar aras ndaki geli imi farketmeyi tercih ederim mesela..Kitap zellikle belli bir ya grubuna hitap ediyor Ki isel geli im, deney Yazar n ilk kitab Lisedeyken ba lam 24 ya nda tamamlam diye ok a vg alan oysa ne kurgusu ne de dili oturmu bi metin..Ger ekten yazar n kalemindeki geli imini takip edebiliyorsunuz roman boyunca ancak bu iyi bi ey mi tart l r. Bir yazar n ayn kitap i inde sa a sola yalpalayan, duvarlara vurarak yolunu bulmaya al an geli imden ziyade farkl kitaplar aras ndaki geli imi farketmeyi tercih ederim mesela..Kitap zellikle belli bir ya grubuna hitap ediyor Ki isel geli im, deneyim ve fark ndal klara g re de i ir ama 16 22 ya aras ndaki vasat bir okuyucu i in daha fazla anlam ifade edece ini s yleyebilirim..Metinde okuyucu bo acak kadar fazla tekrar, yer yer s k an ilerlemeyen bi kurgu var Bir roman pop ler yapman n, roman kahraman n sevdirmenin en basit yolu hayattan kopartmak, ayk r davran lar katmak, ger ek hayatta insanlar n ben de yapabilsem, gidebilsem vs. dedikleri noktalara oynamakt r Bu tip romanlardan bi ey katmas n beklemeseniz de en az ndan hikayenin sizi s r klemesini beklersiniz ya grubuna bakmadan. Bu a dan hayattan kopan insanlar herkes yazabilir, sadece herkes edebi a dan etki yaratamaz. Karakterleri bu kadar iddial izmek, Hollywood aksiyon filmi havas vermek, i ine bolca ar za katmak, sadist mazo ist suretler yaratmak, belli k s mlara jenerik c mleler tespitler serpi tirmekle edebiyat yap lmaz. En fazla ergen edebiyat olur i te. Mesele, s radan insanlar n s radan ya amlar i indeki eli kileri ustaca anlatmakta..Kitab n bir yerinde de ge iyordu, m rekkep ve ka t israf ile ilgili bir b l m. 576 sayfa o unlukla bu hissi b rakt bende. Kelime, m rekkep ve ka t israf Her kal n roman iyi kitap de ildir zaten..Bu kadar sayfaya, zorlama kurgulara hi gerek yok. Oysa Bilge Karasu tek c mleyle anlat yor bir ok eyi Sevmeyi rendi in g n hi bir eksi in kalmayacak Sevmeye kendini varl n sevmekten ba larsan hele. Mis.


 5. Chalchihut Chalchihut says:

  Okurken en ok zorland m kitaplar, karakterlerine hi bir ekilde sempati duyamad m, ac lar , sevin leri ve hik yeleri beni i ine ekmeyen ve ilgilendirmeyen, dolay s yla o kitab okuman n zaman kayb oldu unu hissetti im kitaplar Bir rnek istenirse benden, T rk edebiyat ndan verece im rnek Kinyas ve Kayra ki tane ki ili in varolu sorular , abalar , m zm zl klar , sap kl klar tekrar tekrar g z n ze sokuluyor Ergen s zc n her eye bir s fat olarak kullanmay sevmeyen biri olsam da Okurken en ok zorland m kitaplar, karakterlerine hi bir ekilde sempati duyamad m, ac lar , sevin leri ve hik yeleri beni i ine ekmeyen ve ilgilendirmeyen, dolay s yla o kitab okuman n zaman kayb oldu unu hissetti im kitaplar Bir rnek istenirse benden, T rk edebiyat ndan verece im rnek Kinyas ve Kayra ki tane ki ili in varolu sorular , abalar , m zm zl klar , sap kl klar tekrar tekrar g z n ze sokuluyor Ergen s zc n her eye bir s fat olarak kullanmay sevmeyen biri olsam da, bu kitap i in ergen edebiyat diyenlere a rm yorum Uyu turucu ve sigara kullan p cinsellik hayat ya ayan ve abi yae, ben a k olam yorum amk seviyesi bu Basit S Yazar n ilk kitab n n olmas yla bir ilgisi mi var bilmiyorum ama kurgusu iyi kurulamam Kitab n b l mden olu mas bile bu kurguyu d zene sokamam C mlelere kat lmak istenen derinlik c mle sonuna nokta eklemekten ve gereksiz tekrarlardan ibaret.Baz okurlar n, sorgulayabildi i konular nedeniyle kendini bu kitaba yak n hissetmeleri ve kitaba bir kutsal kitap edas yla yakla malar ki isel bir deneyim Ama bir yazar n bu sorular sorabiliyor ya da bu konular i leyebiliyor olmas , kitab n zekice yaz ld anlam na gelmiyor Bir rnek vermem gerekirse Kayra hediye olarak renkli bir k yafet ald nda o zamana kadar siyah d nda hi bir renk giymedi ini, ilk kez renkli giyece ini s yl yor Mesela ben bu renk meselesinin kitab n ba lar nda bir ekilde ifade edilmesini, renkli bir g mle i giymesiyle bunu Kayra n n a klamas yerine okuyucunun kendisinin Kayra n n s recini de erlendirmesini beklerim O sembolizmi ben kendim karmal y m Kitap buna benzer kal plarla dolu Ayn sorunlar d n dola noktalarla anlat olmamal bir sorunun derinli i Bir okuyucu olarak ben kendimden bir eyler katarak, karakterle payla arak onu anlayabilmeliyim.Psikopat karakterlerin fahi e ve para pe indeki s kad n tan mlamas zerinden i lenmesinin bir anlam olabilir ama bu yolla karakterleri anlamak ya da onlarla empati kurmak, bir kad n olarak zor benim i in O empatiyi zellikle belli bir ya grubundaki erkeklerin kurmas ok daha kolay olabilir O y zden ergen edebiyat tan mlamas n n ok yerinde oldu unu bir kez daha d n yorum.Yakla k 600 sayfaya nas l tahamm l edebildi ime a yorum Yazar da edememi olsa gerek ki son b l m bitse de gitsek der gibi yaz lm.Ziyan okumu ve sevmi tim Bu kitaptan sonra elim kitapl ktaki AZ a nas l gider, ne zaman gider, bilmiyorum


 6. Ümit Mutlu Ümit Mutlu says:

  Bu kadar iddial c mlelere hepten kar y m.


 7. Ceyhun Ceyhun says:

  Samimi, z ms z aforizmi i Ergenlikle yorumlayanlara bir neri Ergenlik de bir a amad r Pop ler k lt r n z n tk r ld ml bu ge i d nemini yedi ve bilin li d l n z n dalgas i inde g zelce y z yorsunuz Buradan yle g r n yor Kelimeler raddenizi yal yor.Okuyun, e lenin, renin G zel eyler bunlar Tebrikler Hakan G nday.


 8. Alelade Biri Alelade Biri says:

  Bu kitab kt y l, 17 ya mda okumu ve okudu um d nemin getirdi i hezeyanlar itibariyle de sevmi tim D nemsel kitaplardan biri benim i in imdi olsa bir ey ifade etmeyebilir ama o d nem i in gayet iyiydi imdi u kafayla okuyup da be enmemek ok do al Ama o zaman i in 5 y ld zd.


 9. Jeannette Nikolova Jeannette Nikolova says:

  Also available on the WondrousBooks blog. Kinyas and Kayra is the most God awful, distasteful and tedious book I ve read since Justine ou les Malheurs de la vertu In fact, I d say that it s worse than Justine, and I thought it would be hard to top that off.What really pisses me off is not that the book is absolutely horrible, but that it s actually considered a modern day classic in Turkey.SPOILERS AHEAD_______________________________In short Kinyas and Kayra, the world s dumbest and most a Also available on the WondrousBooks blog. Kinyas and Kayra is the most God awful, distasteful and tedious book I ve read since Justine ou les Malheurs de la vertu In fact, I d say that it s worse than Justine, and I thought it would be hard to top that off.What really pisses me off is not that the book is absolutely horrible, but that it s actually considered a modern day classic in Turkey.SPOILERS AHEAD_______________________________In short Kinyas and Kayra, the world s dumbest and most arrogant criminals, travel around the world, especially Africa, kill, rape and steal, while contemplating death, murder and suicide Each one hates the world and everyone in it, wants to die, no, wait, wants to kill everyone, no wants to die No, kill everyone Wait, let s rape some underage girls first Ya know what, nevermind, they actually want to be loved and accepted Book over.Well, it took me a whole week to finish this stinking pile of crap, and only because there were moments I so wanted to not read it, that I was just lying in bed googling memes of funny Tinder conversations That bad.It absolutely blows my mind that this book can resonate with someone And to understand this phenomenon, I actually read the first few pages of reviews on Goodreads, as well as the comments My observations 1 Best review a guy who threw the book away and sat around for 6 hours with nothing to do at an airport, which he believes is a time better spent My hero.2 All the positive reviews had 0 explanation why they actually liked this book It was mostly vague and random impressions of feelings and musing Alright, is someone willing to let me know what they found in this book exactly I really do want to understand your perspective Considering that the book is 80% thoughts about death and suicide it literally has the words death and murder at least once a page for very many pages in a row from beginning onwards it slowed down once Kinyas and Kayra started reconsidering their sad lives , it was implied that it should be read by younger people as they would feel itExcept, a what the fuck, and b the characters in this book are older than me They are two distinctly not young, creepy fucks who, I say again, rape and murder and think that it s okay, because everyone else in the world sucks so who cares And just how, exactly, does anyone resonate with two men who would beat women up, rape underage virgins and kill to see if they will feel anything I m at a loss.Kinyas and Kayra are honestly the two lamest main characters ever Both of them hate themselves, and each other, and everyone else, and basically try to come off as very clever, interesting and edgy, while being depressed, whiny and pathetic And when I say pathetic, please understand that for 500 pages Kinyas was killing people for kicks and giggles, because he thought that the only meaningful thing in life is death, and then, out of a desire to be dead, he got himself infected with HIV, and then he decided that what he actually wants is to go home, be with his family and get a girlfriend Soooo what s the moral of that story When you re depressed, be a swine, but then when you re less depressed, boom, different person Huh Also, very important to mention is that the book is not even very consecutive, so I fail to see how it appears to readers as clever in any way It has a supposed near philosophical novel status Except that it starts with Kinyas, and especially Kayra, quoting philosophers, writers and historical figures, then turns out neither Kinyas, nor Kayra read and they actually hate literature, because it s dumb and they are smarter than it, and who the hell are other people to tell them what to think, and they have discovered that before the start of the book, so before they were, in fact, quoting said philosophers, writers and historical figures Then, both go on and on and on and on and on about death and suicide, until Kinyas decides to live and be happy, because he was actually full of shit and he didn t believe a single thing he had said for the first 500 pages luckily Kayra got himself brain dead you know, because he decided to, sheer will and all that Additionally, throughout the entire book they cared about NO ONE, not even each other, and kept explaining how no woman would ever love them ultimately Kinyas quoted that as one of the reasons he left his life to become a drug dealing, thieving and murdering rapist , except both of them had the very first woman they wanted to fall in love with them I m not even joking, Kinyas met Melis or whatever her name was , and he was like I want to see you tomorrow and next thing they were in luuuurve.I mean take Fight Club, make the characters dumb, have them talk about nothing but death, then have the whole story have a midlife crisis, and end up with two 30 year old depressed losers Kinyas and Kayra, ladies and gentlemen Quarantine Book 14


 10. Ahmet.cihat.ozgun Ahmet.cihat.ozgun says:

  Uzun uzun yorumlar ve kitaptan al nt lar yapmayaca m lk okudu um Hakan G nday kitab yd , son sayfas yla kapa n kapatt ktan sonra kitap ya gittim ve b t n eserleriyle eve d nd m S ras yla ve ba ka romanlarla ara vermeden, Kinyas ve Kayra, Pi , Zargana, Malafa, Azil, Daha y da bu gece bitirdim Yar n AZ a ba layaca m Kesinlikle okunas bir kitap, okuyana verilecek tek tavsiyem kendisini fazla kapt rmamas y n nde Fakat evremde etkisinde kalmad m diyen pek yok


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *