Büyük Kumpas Ergenekon Kindle » Büyük Kumpas

Büyük Kumpas Ergenekon Kindle » Büyük Kumpas


Büyük Kumpas Ergenekon [Epub] ➞ Büyük Kumpas Ergenekon ➟ Erol Mütercimler – Larringtonlifecoaching.co.uk Asr n davas m Y zy l n iftiras m Bu bir hukuk davas de il siyasi bir davad rKulak tan oldu um Ergenekon bu de il Nisan tarihinde bir emekli generalden rendi im Gladyonun T rkiyede ki ad olan Ergeneko Asr n davas m Y zy l n iftiras m Bu bir hukuk davas de il siyasi bir davad rKulak tan oldu um Ergenekon bu de il Nisantarihinde bir emekli generalden rendi im Gladyonun T rkiyede ki ad olan Ergenekonun varl n , ilk ve son kezy l nda, a klad m Ben bi kulak tan yd m Bildiklerim yaln zca duyduklar md Sonra sustum Generalder T rkiyedeki Gladyo hakk nda duyduklar m n tamam n , Büyük Kumpas PDF/EPUB or eksiksiz olarak, ilk kezOcaktarihinde Silivri mahkemesinde anlatt mArt k kulak tan olarak bilgim olan, ama ilgim olmayan Ergenekon davas mah keme s reci tamamland Cezalar ya d r ldBu bir hukuk davas de ildi, siyasi davaydTopluma olan borcumu bu kitapla demeye karar verdimA ve Pentagon, T rk ordusuna kar b y k bir komplo kurdu Bu b y k tertifc ba latmas i in emir verilen ki i s zde gazeteci Tuncay G ney de d meyi bast Ayn ki i bu irkin tertibiy l nda, TRT de yapt programla ve dah sonra H rriyet gazetesine verdi i r portajla bitirdi y l ndan itibaren ABD, T rk ordusunu de i tirmeye, d n t rmeye karar ver diT rkGenelkurmay bunu hi farketmedi Sonunda,san kl Ergenekon tertibi retildi Bu kitap, ABDli uzmanlar n raporlar , konferanslar , televizyon konu malar yla kurgulad klar komplonun ana kaynaklar n ortaya koyuyor Ayn zamanda Medyadaki ku yumurtas gazetecilerini a a kar yor TSKn n i indeki hainlerin kimler oldu u hususunda adres g steriyorMahkeme s recini, hem kahkahalarla hem de di inizi s karak okuyaca n z an larla anlat yor ddianamelerin nas l dayanaktan yoksun oldu unu ortaya koyan savunma metinlerini, demokrasi ve hukuk tarihimize ibret belgeleri olarak sunuyorBu bir SAVUNMA kitab de ildir alma duygusuyla yaz lmam t r Yaln zca, sistemle hesapla mad r Kumpaslara kar uyan k kal nmas uyar s d rB y k Kumpas, Ergenekon konusunda kafas kar m olanlara bir yol haritas d r Siyaset, strateji ve hukuk tarihi yazarlar na dok mand r T rkiyenin politika yap c lar na ve karar vericilerine bir strateji belgeselidir Tan t m B lteninden.


10 thoughts on “Büyük Kumpas Ergenekon

  1. Gökhan POLAT Gökhan POLAT says:

    ssasawqq


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *