Dievs. Daba. Darbs PDF/EPUB ë Dievs. Daba. PDF/EPUB

Dievs. Daba. Darbs PDF/EPUB ë Dievs. Daba. PDF/EPUB10 thoughts on “Dievs. Daba. Darbs

  1. Ints Ints says:

    Gr mata izr d j s t ri t neko T ds nedaudz apdzejots lauku meitenes dz ves st sts Neteiktu, ka visa vi a man oti patiktu Bet da a laba noda a bija labi sarakst ta un labi attainoja t laika dz ves realit tes ig ni, nabagi, krist ti di, kalpu dz ve un k rklu v cie i Tie visi te ir atrodami Vai es vi u liktu sev par m ko darbu, n Par daudz fat lisma un peld ana pa straumi, tie gan bija t di laiki Ar uzst d jums kap kam r elpo, mekl prieku dab un pa aujies uz Dievu mani pa i n Gr mata izr d j s t ri t neko T ds nedaudz apdzejots lauku meitenes dz ves st sts Neteiktu, ka visa vi a man oti patiktu Bet da a laba noda a bija labi sarakst ta un labi attainoja t laika dz ves realit tes ig ni, nabagi, krist ti di, kalpu dz ve un k rklu v cie i Tie visi te ir atrodami Vai es vi u liktu sev par m ko darbu, n Par daudz fat lisma un peld ana pa straumi, tie gan bija t di laiki Ar uzst d jums kap kam r elpo, mekl prieku dab un pa aujies uz Dievu mani pa i neuzrun Cik noprotu Anneles st sti ir kaut k da kondens ta s gr matas versija T d veid , lai to var tu izdot PSRS laikos


  2. Una Una says:

    Didaktika Konstrukcija Diem l nesp ju m c ties no gr matas, kad autors tik oti un ac mredzami grib, lai es to dar tu.


  3. AGNESE AGNESE says:

    Kopum j saka, ka ir oti jauka gr mata par latvie u lauku dz vi, kuru lasot, no sirds izbaud ju gan Latvijas dabas aprakstus, gan lauku darbu un sadz ves atainojumu Bet j atz st, ka gr mata man b tu patikusi daudz lab k, ja taj neb tu bijis tik daudz didaktikas tik atkl t veid


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dievs. Daba. Darbs [Read] ➵ Dievs. Daba. Darbs Author Anna Brigadere – Larringtonlifecoaching.co.uk Anna Brigadere ir rakstniece, kuras dai rade pieder pie latvie u literat ras augst kaj m virsotn m Vi as s t ba ir bijusi audzin t krietnu, gar gi c lu, latvisku person bu das person bas tap an note Anna Brigadere ir rakstniece, kuras dai rade pieder pie latvie u literat ras augst kaj m virsotn m Vi as Dievs. Daba. PDF/EPUB ² s t ba ir bijusi audzin t krietnu, gar gi c lu, latvisku person bu das person bas tap an noteico s v rt bas ABrigadere atkl jusi autobiogr fiskaj trilo ij Dievs Daba Darbs , Skarbos v jos , Akme u sprost Atmi u t lojumi auj las t jam piedal ties maz s Anneles pirmaj saskarsm ar Dievu, dabu un darbu, auj v rot, k ie j dzieni nostiprin s meitenes apzi , k stot par svar g kajiem dz v ABrigaderes trilo ija ir ne vien latvisk s mor les kodekss MZ l te , bet ar v rt gu atzi u kr tuve.