Tito i drugovi - I deo PDF ↠ Tito i PDF or drugovi

Tito i drugovi - I deo PDF ↠ Tito i PDF or drugovi

Tito i drugovi - I deo ☆ [PDF / Epub] ★ Tito i drugovi - I deo By Jože Pirjevec ✩ – Larringtonlifecoaching.co.uk Ko je bio Josip Broz Tito i ta je stajalo u pozadini uspeha predsednika Jugoslavije Analiza uglednog istori ara Jo eta Pirjeveca u kojoj se neke od injenica u javnost iznose prvi put U Jugoslaviji i u Ko je bio Josip Broz Tito i ta drugovi - PDF/EPUB ¿ je stajalo u pozadini uspeha predsednika Jugoslavije Analiza uglednog istori ara Jo eta Pirjeveca u kojoj se neke od injenica u javnost iznose prvi put U Jugoslaviji i u svetu napisano je vi e Tito i PDF or stotina knjiga o Titu Pirjev evo delo Tito i drugovi nije samo jo jedna knjiga o Titu to je do sada najkompletnija studija o njemu, uporediva sa velikim istorijskim biografijama vo a ruske revolucije Isaka Doj era Takvom je ine izvori na kojima i drugovi - eBook ´ se temelji, pomna rekonstrukcija vremena i prostora koji su bili dati Titu, odnosno jugoslovenskoj komunisti koj eliti analiza Titove li nosti, kao klju ne li nosti revolucije, njena idejna i psiholo ka struktura Tito je bio i klju ni inilac idejne kohezije, garant onih granica do kojih je stigla revolucija Na tim granicama je stajala stara garda Istorijska etvorka se krunila, ali niko, uklju uju i i ilasa, nije ponudio alternativu Uklju uju i i mladu gardu, kako Prijevec naziva nosioce reformatorskih tendencija u Sloveniji, Hrvatskoj i Srbiji po etkom sedamdesetih godina pro loga veka Pirjev eva studija daje odgovor na pitanje za to je to tako Iz predgovora Latinke Perovi.


10 thoughts on “Tito i drugovi - I deo

  1. Stefan Stefan says:

    Veoma dobra i uravnote ena biografija Uprkos tome, i on se poziva na neke neprofesionalne senzacionalisti ke izvore, poput knjiga Pere Simi a i Marka Lopu ine To malo kvari op ti utisak o knjizi, ali mo e se oprostiti ako autor nije upoznat sa pozadinom tih ljudi i brojnim metodolo kim gre kama koje prave u svojim delima U svakom slu aju je knjiga vi e nego vredna itanja Sadr i puno anegdota koje knjigu ine zanimljivom za itanje ak i onima koji se ne interesuju toliko za istoriju.Tako e, Veoma dobra i uravnote ena biografija Uprkos tome, i on se poziva na neke neprofesionalne senzacionalisti ke izvore, poput knjiga Pere Simi a i Marka Lopu ine To malo kvari op ti utisak o knjizi, ali mo e se oprostiti ako autor nije upoznat sa pozadinom tih ljudi i brojnim metodolo kim gre kama koje prave u svojim delima U svakom slu aju je knjiga vi e nego vredna itanja Sadr i puno anegdota koje knjigu ine zanimljivom za itanje ak i onima koji se ne interesuju toliko za istoriju.Tako e, kapitaliste iz Lagune ne bi ubilo da su anga ovali lektora i nekoga ko e napraviti registar imena Ali to ve nije autorova krivica


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *