Türkçenin Tadı ve Âhengi MOBI à Türkçenin Tadı

Türkçenin Tadı ve Âhengi MOBI à Türkçenin Tadı


10 thoughts on “Türkçenin Tadı ve Âhengi

 1. Yiğit Yavuz Yiğit Yavuz says:

  Karay n t m eserlerini topluca yay nlayan nk lap Kitabevi nin Memleket Yaz lar dizisinden km bir kitap Refik Halid Karay, T rk edebiyat n n ok de erli ismi ve esas olarak romanlar yla, yk leriyle tan n yor lgin bir tarih ki ilik ayn zamanda Hem ttihat ve Terakki d neminde, hem de Kurtulu Sava esnas nda muhalif bir tav r sergilemi ve s rg n hayat ya am 1938 y l nda kan afla T rkiye ye d nm ve bu tarihten sonra, Cumhuriyet reformlar n destekleyici tav r tak nm Bi Karay n t m eserlerini topluca yay nlayan nk lap Kitabevi nin Memleket Yaz lar dizisinden km bir kitap Refik Halid Karay, T rk edebiyat n n ok de erli ismi ve esas olarak romanlar yla, yk leriyle tan n yor lgin bir tarih ki ilik ayn zamanda Hem ttihat ve Terakki d neminde, hem de Kurtulu Sava esnas nda muhalif bir tav r sergilemi ve s rg n hayat ya am 1938 y l nda kan afla T rkiye ye d nm ve bu tarihten sonra, Cumhuriyet reformlar n destekleyici tav r tak nm Bilhassa dil devriminde, eski kelimelerin ve kal plar n tasfiyesinden yana tav r alm 1942 den itibaren Tan gazetesinde, dil meselesine de inen yaz lar yazm T rk enin Tad ve hengi kitab , i te bu yaz lara yer veriyor Kitaba ns z yazan Sava K l n tabiriyle, Refik Halid Karay l ml bir tasfiyeci Yani dile yerle mi , halk aras nda kabul g rm o u eski kelimenin korunmas ndan yana Buna kar l k bilhassa Osmanl ca tamlamalardan vazge ilmesini, T rk e kal p ve tamlamalar n tercih edilmesi gerekti ini vurgulam Refik Halid Karay, bir dilbilimci de il ama T rk enin ok iyi bir kullan c s ve dil konusuna bu s fatla yakla yor Benim esas derdim ahenktir diyor Lisan bahsinde az c k bildi im ve anlad m da bu henk ve tat meselesinden ibarettir te bu y zden, Karay n t m eserlerini b y k bir emekle derleyen Tuncay Birkan da gayet m nasip bir se imle, bu yaz lar derlemesinin ad n T rk enin Tad ve Ahengi koymu Bu kitab tavsiye ediyorum ve nk lap Yay nevi nden kan di er Refik Halid Karay kitaplar na, onun roman ve hik yelerine g z at lmas n neriyorum


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Türkçenin Tadı ve Âhengi [Download] ➾ Türkçenin Tadı ve Âhengi By Refik Halid Karay – Larringtonlifecoaching.co.uk Lisan bahsinde esas derdim tad ve henktir Zira u kanaatteyim ki T rk emizin b r T rk elere ve bir ok ecnebi lisanlara st n vasf as rlardan beri elimizde armonize edilmi , lezzetli hale gelmi olmas d r Lisan bahsinde esas derdim tad ve henktir Zira u kanaatteyim ki T rk emizin b r T rk elere ve bir ok ecnebi lisanlara st n vasf as rlardan beri elimizde armonize edilmi , lezzetli hale gelmi olmas d r Bizim T rk emiz hem tatl hem henklidir, diyen Refik Halid Karay n Tan, Ak am, Aydede ve Yeni stanbul da yay mlanm yaz lar n bir araya getiren T rk enin Tad ve hengi, dilinin g zelli iyle ak llarda yer etmi hem dil ink l b yla, dilde sadele meyle, dil siyasetiyle hem Türkçenin Tadı Epub / de kelimeler aras ndaki ince n anslar haf zas na kaydeden dil i isi bir yazar n zel d nyas na a lan bir kap Her sat r nda leziz bir slupla dile, gramere, toplumsal de i ime, dil reformuna, deyimlere, T rk eye e ilen yazar kelimelerin bilinmeyen tarihinde katmerli ve elbette e lenceli bir yolculuk vaat ediyor.

  Download PDF books getiren T rk enin Tad ve hengi, dilinin g zelli iyle ak llarda yer etmi hem dil ink l b yla, dilde sadele meyle, dil siyasetiyle hem Türkçenin Tadı Epub / de kelimeler aras ndaki ince n anslar haf zas na kaydeden dil i isi bir yazar n zel d nyas na a lan bir kap Her sat r nda leziz bir slupla dile, gramere, toplumsal de i ime, dil reformuna, deyimlere, T rk eye e ilen yazar kelimelerin bilinmeyen tarihinde katmerli ve elbette e lenceli bir yolculuk vaat ediyor."/>
 • Paperback
 • 704 pages
 • Türkçenin Tadı ve Âhengi
 • Refik Halid Karay
 • Turkish
 • 12 October 2019

About the Author: Refik Halid Karay

Mudurnu dan stanbul a g en Karakay ailesinden Maliye Ba veznedar Mehmed Halit Bey in o lu olarak Mart de stanbul da do du Galatasaray Sultanisi nde ve Hukuk Mektebi nde okudu Maliye Nezaretinde memur olarak al t II Me rutiyet in ilan ndan sonra gazetecilik ile u ra maya ba lad Terc man Hakikat gazetesinde m tercimlik ve muhabirlik yapt Yaz lar y z nden ilk nce Sinop a daha sonra orum, Ankara ve Bilecik e s rg n olarak g nderildi stanbul a d n nce bir s re T rk Türkçenin Tadı Epub / e retmenli i yapt PTT Posta Telefon Telgraf Genel M d rl ne getirildi Bu s rada H rriyet ve tilaf F rkas na ye oldu ve stiklal Sava aleyhine yazd yaz lar ndan t r vatan hainli i su uyla y zellilikler listesine girerek Beyrut ve Halep te s rg n hayat ya adAtat rk e yazd iir ve mektuplarla likler listesindekilerin affedilmesinde ok b y k rol oynad Af kanunu ile yurda d nd , daha nceden kard Aydede adl mizah dergisini tekrar yay nlad T rk Edebiyat nda ilk defa Anadolu yu tan tan eserleri ile ismini duyurmu , yergi ve mizah t r ndeki yaz lar ile de n yapm t r G zleme dayanan eserlerinde, tasvirler, portreler, benzetmeler kullanarak, sade, ak c dili, g l tekni i ile y zy l romanc lar aras nda se kin bir yere sahip olmu tur stanbul u b t n renk ve izgileriyle yans tarak T rk eyi ustal kla kullanan Refik Halit, T rk edebiyat na bir ok eser kazand rm t rYazar Temmuz te stanbul da ya am n yitirdi.