Rok w lesie Kindle õ Rok w MOBI :å

Rok w lesie Kindle õ Rok w MOBI :å

Rok w lesie ❮PDF / Epub❯ ☃ Rok w lesie Author Emilia Dziubak – Larringtonlifecoaching.co.uk Dziki, wilki, ba anty, nied wiadek, mr wki, dzi cio , lisy, borsuk, zaskro ce, aby, o i wiele innych zwierzak w zamieszkuje pewien las Jak si bawi , a jak odpoczywaj Kto pi w dzie , a kto w nocy Kto s Dziki, wilki, ba anty, nied wiadek, mr wki, dzi cio , lisy, borsuk, zaskro ce, aby, o i wiele innych zwierzak w zamieszkuje pewien las Jak si bawi , a jak odpoczywaj Kto pi w dzie , a kto w nocy Kto si z kim lubi Kto jakie ma przysmaki Poszukajcie odpowiedzi Rok w MOBI :å na kartach tej niezwyk ej ksi ki Rok w lesie zawiera dwana cie rozk ad wek z kolejnymi miesi cami jednego roku Ka dy miesi c to ten sam szczeg owo rozrysowany kadr lasu z mieszka cami pokazanymi w innych sytuacjach, warunkach pogodowych, w innej porze dnia lub nocy Dwie dodatkowe rozk ad wki zawieraj prezentacj bohater w i interaktywn zabaw Rok w lesie mo na ogl da godzinami Ta niezwyk a ksi ka pobudza wyobra ni , rozwija spostrzegawczo , zdolno logicznego my lenia, szukania zwi zk w przyczynowo skutkowych, umiej tno opowiadania, a przede wszystkim gwarantuje wietn zabaw.


10 thoughts on “Rok w lesie

 1. Kateřina Valová Kateřina Valová says:

  Rok v lese nab z skv l zp sob, jak d t nau it hravou a z bavnou cestou spoustu v c o zv tk ch, st d n ro n ch obdob , kolob hu ivota v p rod i starostech pana hajn ho z rove Jako bonus nejen pro dosp l nab z kniha obrovsk mno stv legra n ch detail a minip b h.


 2. Denisa T. Denisa T. says:

  To je tak neskute n roztomil a hlavn pln jezevc a medv d , co v c si p t


 3. Lucie Lucie says:

  N dhern ilustrovan kn ka pro v echny milovn ky lesa M s c po m s ci sledujete v echny obyvatele lesa a pozorujete, co zrovna kdo podnik P jemn povolebn balz m na nervy.


 4. Nora Žáková Nora Žáková says:

  Ur ite ANO


 5. Nicole Nicole says:

  Twaalf maanden in het bos Een geweldig kijk en aanwijsboek Voor de bos fans Alle seizoenen komen aanbod Het boek is groot van formaat, perfect om dingen te zoeken in het bos met kinderen Iedere maand is uitgestald in een grote zoekplaat over 2 pagina s De pagina s zijn stevig en prachtig vorm gegeven Leuk om te zien hoe het bos veranderd gedurende het seizoen


 6. lanius_minor lanius_minor says:

  Tuhle kn ku si v knihkupectv vybralo m d tsk j M dosp l j o n napsalo na blog Tuhle kn ku si v knihkupectv vybralo m d tsk j M dosp l j o n napsalo na blog


 7. madziar madziar says:

  Opowie o tym samym miejscu w lesie, niedaleko le niczowki, we wszystkich miesi cach w roku.


 8. Els Els says:

  Twaalf maanden in het bos door Emilia DziubakDit is geen leesboek, wel een kijkboek Een veel kijkboek Een lang kijkboek Een oh zo mooi bosboek, vol prachtige prenten die je uren ontdek plezier opleveren.Twaalf maanden is een groot boek met dikke pagina s, als je wil kan het rechtop blijven staan En dat is handig want je gaat het op je kast willen zetten, geloof me.Het boek begint met een overzicht van alle dieren die er in voorkomen Elk dier heeft een eigen prent en wat uitleg.Daarna heb je Twaalf maanden in het bos door Emilia DziubakDit is geen leesboek, wel een kijkboek Een veel kijkboek Een lang kijkboek Een oh zo mooi bosboek, vol prachtige prenten die je uren ontdek plezier opleveren.Twaalf maanden is een groot boek met dikke pagina s, als je wil kan het rechtop blijven staan En dat is handig want je gaat het op je kast willen zetten, geloof me.Het boek begint met een overzicht van alle dieren die er in voorkomen Elk dier heeft een eigen prent en wat uitleg.Daarna heb je 12 dubbele pagina s voor elke maand 1 waarop je telkens hetzelfde landschap ziet, met dezelfde dieren ma r toch elke keer helemaal anders.Zoals het er in de natuur ook aan toegaat alles verandert en niets blijft hetzelfde Soms schijnt de zon, dan regent het, dan ligt er sneeuw De bomen hebben bladeren, hangen vol appels of zijn kaal En de dieren Die doen enthousiast hun ding en dat verschilt van maand tot maand.Je kan dit boek dus op je kast zetten met de bijhorende natuurvondsten van die maand Je kan per maand op zoek gaan naar je favoriete dier of je kan gewoon per prent even wegdwalen en een zalige portie natuur snuiven.Kies zelf maar bijleren en genieten doe je sowieso Oh ja, het is misschien eigenlijk wel een klein beetje voor kinderen bedoeld Hou dat stil, je gaat je boek niet willen delen


 9. Lucia Lucia says:

  Jednozna n nejhez a nejpropracovan j hledac kn ka pro d ti na na em trhu Detailn ilustrace zujmou nejen d t ale i dosp l Tahle kn ka si zaslou i dal NEJ a to nejl pe str ven spolo n as s d tmi Ka d dvoustr nku obsahuje lesn zv ata v dan m m s ce v roce v r zbych n kdy i vtipn ch situac ch tak e se spolu se sv mi d tmi nejen zabav te ale i n co nau te Rok v lese m me doma ji dlouho ale st le je co obdivovat, pozorovat a vypr v t si tak e za mn dokonal kn ka pro ty Jednozna n nejhez a nejpropracovan j hledac kn ka pro d ti na na em trhu Detailn ilustrace zujmou nejen d t ale i dosp l Tahle kn ka si zaslou i dal NEJ a to nejl pe str ven spolo n as s d tmi Ka d dvoustr nku obsahuje lesn zv ata v dan m m s ce v roce v r zbych n kdy i vtipn ch situac ch tak e se spolu se sv mi d tmi nejen zabav te ale i n co nau te Rok v lese m me doma ji dlouho ale st le je co obdivovat, pozorovat a vypr v t si tak e za mn dokonal kn ka pro ty nejmen i v echny p ed kol ky


 10. Lu_Lost_in_Bookland Lu_Lost_in_Bookland says:

  T to kniha je poklad Nielen pre deti, ale aj pre rodi ov, preto e die a sa k nej opakovane vracia h adaj c v dy in pr beh Spo iatku prekvapiv absenciu textu dnes vn mam ve mi pozit vne, die a sa s stred len na ilustr cie, sleduje ivot ka d ho zviera a zvl v priebehu cel ho roka Komickos niektor ch kresieb zase ocenia star ie deti, resp samotn rodi ia Odpor am v etk m od 1,5 roka.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *