مدرن‌ها PDF/EPUB å

مدرن‌ها PDF/EPUB å

مدرن‌ها [EPUB] ✹ مدرن‌ها ✼ رامین جهانبگلو – Larringtonlifecoaching.co.uk اين كتاب به زمينه هاي فلسفه، تاريخ، ادبيات و سينما مي پردازد، اما مضمون مشترك مقاله هاي آن پرسش درباره مفاهيم اين كتاب به زمينه هاي فلسفه، تاريخ، ادبيات و سينما مي پردازد، اما مضمون مشترك مقاله هاي آن پرسش درباره مفاهيم مدرنيته است و در رابطه با همين پرسش است كه آرا و انديشه هاي متفكران و هنرمنداني چون مالرو، آيزايا بر لين، هايدگر، پوپر، لويناس،فليني،آدورنو، هامان، گاندي، تاگور، دراير، ريكور و مارگريت دوراس مطرح و معرفي ميشود و تجربه روشنفكري و سياسي هر يك از اين چهره هاي برجسته به عنوان تجربه ي مدرنها از مدرنيته و كوشش براي دست يافتن به جوهر آن بررسي و تحليل ميشود.


1 thoughts on “مدرن‌ها

  1. ali ammari ali ammari says:

    کتاب شامل یک مقدمه و نزدیک هجده مقاله یا سخنرانی جهانبگلو است که در نیمه های دهه هفتاد نوشته یا ایراد شده اند، اگر اصرار نویسنده بر جمع کردن تمامی شخصیت های مورد اشاره در کتاب با نخ واحدی به نام مدرنیته نبود، احتمالا ستاره ارزیابی م یک عدد بیشتر میبود، کتاب در مجموع به جز مقدمه درخشان و دقیقش درباب مفهوم مدرنیته و چندین مقاله خواندنی اش من جمله مقاله مفصل کتاب درباره آدورنو که بهانه ای برای معرفی مکتب فرانکفورت نیز شده است و نیز متن سخنرانی ی در باب گءورگ هامان، نیای فکری هانری کربن و بسیاری از اگزیستانسیالیست های متاخر که به زحمت به تعداد انگشتان یک دست میرسند، رویکرد منظمی را در انتخاب مقالات به لحاظ محتوایی ندارد، شاید اگر نویسنده به معرفی و بسط آراء تنها، فیلسوفانِ مورد اشاره در کتاب بسنده می کرد و رو به نوشتن متنی دوصفحه ای در باره تاگور، گاندی، فلینی، اندره مالرو و نمیاورد، حاصل کار مفیدتر میشد


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *